Általános üzleti feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Csomagpont Egyszemélyes Kft. mint vállalkozás

 

1.  A szerződő felek

A szolgáltató Csomagpont Egyszemélyes Kft. (továbbiakban: Csomagpont)

Székhely:                                    Magyarország, 9300 Csorna, Soproni út 66/F/I.

Postacím:                                     Magyarország, 9300 Csorna, Soproni út 66/F/I.

Rendelésfelvétel:

Telefon:                                       +36-1/8777-400

 

E-mail:                                        info@profifutar.hu

Honlap:                                       www.profifutar.hu

  • Nyitvatartási idő:                hétfőtől péntekig 09:00-18:00, szombaton 09:00-13:00, vasárnap zárva!

 

 

 

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban. Postatv.)  2.  § 9. és  15.  pontjai  szerint futárpostai és expressz postai szolgáltatások illetve a Postatv. 8. § 1. bekezdésének d. pontja szerint Egyéb  egyetemes szolgáltatást  nem helyettesítő postai szolgáltatást végez Magyarország területén.

 

Futárpostai tevékenység: A Csomagpont vállalja,  hogy a  garantált kézbesítési idejű – a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - belföldi könyvelt postai küldemény felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és  sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

 

Expressz postai szolgáltatás: olyan belföldi vagy nemzetközi  postai szolgáltatás, amelyben a szolgáltató a könyvelt küldeményt belföldön garantált idő alatt, a feladást követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb  nemzetközi  viszonylatú  küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti,és emellett az alábbi pontokban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:

            nyomon követhető kezelés

            utánvétel

            értéknyilvánítás

            kizárólag  a  küldemény  címzettjének  megjelölt  személy  kezéhez történő kézbesítés

            küldeménynek     a     feladó     lakóhelyén,     tartózkodási     helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

 

Egyéb egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás: Olyan postai szolgáltatás, amely a postai küldeménynek a feladó által is nyomon követhető kezelése és személyes kézbesítése mellett kiegészül  az igénybevevő választása esetén és választása szerint a  következő postai külön szolgáltatások legalább egyikével:

         a küldeménynek a feladó által megjelölt helyen történő felvétele;

         garantált kézbesítési idejű szolgáltatás;

         a  címzett  megváltoztatása  esetén  a  küldemény  új  címre  történő kézbesítése;

         a kézbesítés igazolása.

         személyre szabott szolgáltatás Egyéb igényelhető szolgáltatások

Közúti áruszállítás
Költöztetés

52.10  Raktározás, tárolás

52.24 Rakománykezelés

52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.92 Csomagolás

 

A Csomagpont jogosult a teljesítéshez más szállítmányozót és fuvarozót igénybe venni, tevékenységükért teljes felelősséggel tartozik.

 

1.1.    Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel  nem rendelkező gazdasági társaság  vagy egyéb szervezet,  aki/amely az  Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A Csomagpont szolgáltatásainak igénybevétele  esetén  feladó ügyfélnek (továbbiakban: feladó) a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi  személyiséggel  nem  rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Feladó köteles minden jelentős adatmódosításról a Csomagpont-t haladéktalanuk, írásos formában értesíteni, ha:

Feladó nevében, címében változás történt
Feladó árufelvételi helye megváltozott
Feladó bankszámlaszáma megváltozott
Feladó aláírásra, cégképviseletre jogosult személyében változás történt
Feladó cégformája változott.

Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá  tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

A szerződéses  kapcsolat  fennállásától  függetlenül  a Csomagpont ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg az Csomagpont-al szemben igényt érvényesít.

 

2.  A szerződés tárgya

A Csomagpontfutárszolgálat  szolgáltatói  szerződése  alapján  a Csomagpont vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és  csomagolású  küldeményeket  díj  fizetése  ellenében  a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására,  lezárására,  címzésére,  feladására  vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret- és  tömeghatárát, a  tartalomra  vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában a tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a  küldeményen, annak burkolatán (öntapadós etiketten) vagy az ahhoz tartozó nyomtatványon (fuvarlevélen) megcímzett küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény és csomagküldemény, amelyet a

Csomagpont fuvarlevél kíséretében közúti járművön szállít.

3.  Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik.

A szolgáltatási  szerződés  teljesítésének  megkezdését  a  szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és az árufelvevő megbízott aláírása igazolja.

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés

– valamennyi szerződő fél  –  aláírásával jön létre.  

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta, és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

Szerződött partner esetén a szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek

a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kiállítását követő 12 naptári napon belül esedékes..

Eltérő megállapodás esetén a szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

 

Eseti megbízó esetén a szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha a felek eltérően nem  rendelkeznek  az  áru  felvételekor  készpénzben  vagy bankkártyával esedékes.

 

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha  az  eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.


A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Eseti megbízó esetén a szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha a felek eltérően nem  rendelkeznek  az  áru  felvételekor  készpénzben  vagy bankkártyával esedékes.
Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha  az  eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.
3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)
A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:
3.2.1. A feladó szerződésmódosítása a küldemény továbbítása előtt
A küldemény feladója – az  utólagos rendelkezés  keretében  – meghatározott díj ellenében külön- és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.
3.2.2. A feladó szerződésmódosítása a küldemény továbbítása után
A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.
Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését  vagy  visszaküldését  vonja  maga  után,  a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.


4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása
4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása
A Csomagpont a  szolgáltatásra vonatkozó  szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:
 a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;
 a  küldemény  tartalma  az  életet,  az  egészséget,  a  testi  épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;
 a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg.
 A   postai  küldemény  csomagolása   nem   felel  meg   az  Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásoknak.
A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény  visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.
A Csomagpont megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:
 a  szolgáltatás   teljesítését  jogszabály  alapján   szüneteltetik   vagy korlátozzák;
 a   szolgáltatás   teljesítéséhez   szükséges   forgalmi   feltételek    – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.
Ha a Csomagpont alapos okkal feltételezi,  hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Csomagpont feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget  helyben  és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult,  a  küldemény ismételt,  biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem  hivatkozhat.
4.2. Szerződés megszűnése
A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
– a Csomagpont a szerződésben vállalt szolgáltatást nem teljesíti;
– a küldemény kézbesíthetetlen;
– a feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.
4.3. Kézbesíthetetlen küldemények
Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha:
– azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (illetve egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni és feladónak  visszakézbesíteni nem lehet, vagy
– a küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója – vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett – nem fizette meg.

 


A szállításból kizárt és a feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai  szolgáltató köteles  a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.
Visszakézbesíthetetlen postai küldemény: feladó/megbízó által át nem vett küldemények, ismeretlen feladó, vagy címzett küldemények.
A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitel és jogalap nélküli birtoklásra vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kell  alkalmazni. A Szolgáltató
a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított  három  hónap  elteltéig  őrzi,  ezt  követően  a  küldeményt megsemmisíti;
a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;
a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető  veszélyes vagy  romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.
A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.
A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.
A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

4.4. Szolgáltatás felfüggesztése
Amennyiben a feladó az Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében kizárt áruféleséget ad fel, vagy a 6.2 pontban foglalt díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Csomagpont jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai
5.1. A feladó feladatai
A feladó köteles minden küldeményt az iparszerű csomagkezelés és a hatékony közúti továbbítás követelményeinek megfelelően becsomagolni, és a Csomagpont által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött csomagazonosítókkal, illetve okmányokkal ellátni, és elektronikusan adatot küldeni. Amennyiben a feladó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben az Csomagpont jogosult a fuvarlevél kitöltésére, azonban az ebből eredő hibák miatt a Csomagpont nem vállal felelősséget, és kézi adatrögzítési díjat jogosult felszámítani. Elektronikusan, vagy írásban megküldött adatok hiányában a Csomagpont jogosult a küldemények szállítását  megtagadni  az adatok megérkezéséig. Amennyiben  a  Feladó  küldeményszáma  a szerződében foglalt napi mennyiséget jelentősen (de legalább 30%-ban) átlépi, akkor azt köteles jelezni legkésőbb az árufelvételi igény napján 12:00-ig a  volumen@expressone.hu  e-mail  címre.  Ez  esetben  a Csomagpont megvizsgálja és írásban visszajelzi az árufelvétel és a kiszállítási határidő teljesíthetőségét.
A fentiek (előzetes jelzés vagy írásos jóváhagyás) hiányában a Csomagpont mentesül az átlagos mennyiségen feletti küldemények felvételének köztelezettsége alól valamint jogosult a szállítási határidőt 48-72 órában meghatározni, függetlenül a megadott szállítási módozattól.
5.1.1. küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele
A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és  az  Általános  Szerződési  Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.
A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes  tárgyak  és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a  feltételesen  szállítható tárgyakat az 1. számú Melléklet tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.
A Csomagpont nem  köteles vizsgálni  a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy  a küldemény tartalma a szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által a személyek életében, egészségében és testi épségében, valamint egyéb  tárgyakban, a Csomagpont berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért. Köteles  viselni saját kárát és megtéríteni a Csomagpont felmerült többletköltségeit (pl.  visszaküldés, újracsomagolás,  a  kárenyhítés  körében felmerült költségek, hatóságok által kiszabott büntetés stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés
A feladó feladata  gondoskodni  a küldemények  szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.
Küldemények csomagolása:  A küldeményeket  a  tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje. Feladó felelős a feladott küldemények tartalma által okozott károkért.
A „Törékeny”  címke  alkalmazása  nem  mentesíti  feladót  az  áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut!
Törékeny tárgyak (üveg, porcelán, palackok, gyógyszeres és injekciós fiolák, infúziós palackok, stb.) esetén a külső csomagolás sértetlensége esetén kártérítés még abban az esetben sem jár, ha a belső csomagolás elégtelensége miatt a csomag tartalmának  egy része sérült, annak tartalma kifolyt és a tartalom többi  elemeit elszennyezte. A belső csomagolásnak olyannak  kell  lenni,  hogy  a  küldeményt  a  külső hatásoktól megvédje illetve a  küldeményt  fixen  tartva, annak elmozdulását megakadályozza.
Csomagon belüli folyadékszivárgást Megbízó feladata megakadályozni hermetikus lezárással. Az esetleges folyadékszivárgásból eredő kárért a Csomagpont nem vállal felelősséget.
Összepántolt dobozok nem vehetők fel, mert a csomagolás széteshet, és csak a címkével azonosított csomag kézbesül.
Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók. Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.
A feladó a 40 kg súlyt meghaladó csomagot 80 cm × 120 cm alapterületű raklapra köteles csomagolni és biztonságosan rögzíteni.  A Csomagpont nem vállalja a raklapok visszajuttatását a feladó részére.
Az egy címre darabos küldeményként feladott küldemény össztömege legfeljebb 150 kg lehet. 150 kg felett az így feladott küldemények raklapos küldeménynek minősülnek.
Az egy címre feladott dobozos küldemények mennyisége nem haladhatja meg a, 15 db/címet vagy a 80x120x170cm méretet. Ezen mérethatárok túllépése esetén a feladó köteles raklapra csomagolni és biztonságosan rögzíteni az általa feladott egységrakományt.
Küldemények lezárása: A burkolatnak, a  belső-  és  külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.
Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Csomagpont nem fogad el szállításra olyan küldeményt, amelynek címzését áthúzás, átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták.  A  címzett  nevét  teljes  alakjában  kell  a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.
A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címiratot a küldemény tetejére  kell  elhelyezni, úgy hogy az szabad szemmel is jól olvasható legyen.
A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó) esetén szükség szerint (római számmal) olvashatóan küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással,  golyóstollal,  vagy nyomtatással- illetve küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltűntetni.
Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le. Újrafelhasznált csomagolóanyag esetén a feladó köteles az érvénytelen azonosítókat feladás előtt eltávolítani, ellenkező esetben ez ebből adódó hibákért a Csomagpont nem vonható felelősségre.
A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény felső oldalán, a tetején.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:
– a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését;
– a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;
– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot, a lépcsőház számot;
– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;
– címhely irányítószámát.
– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét
A Csomagpont  nem  vállal  helyrajzi  számra  történő  kézbesítést. Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Csomagpont a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.
A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.


6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése
6.1. Díjak megállapítása
Az Általános  Szerződési  Feltételekben  meghirdetett  szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.
A szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos alapdíjszabás tartalmazza.
A Csomagpont jogosult az ügyfél által feladott küldemények súlyát ellenőrizni, mérlegelni, és a mérlegelt adatok alapján a küldemény kézbesítésére vonatkozó fuvardíjat megállapítani. A küldemények bruttó súlya tartalmazza a csomagolás súlyát, ide értendő a raklap súlya is. Szerződéses partnerek  esetén  a  csomagok  feladásakor  a  felvevő  gépkocsivezető kizárólag az átvett csomagok darabszámát igazolja. A csomagok tételes regisztrálása és mérlegelése a központi  csomagfeldolgozó üzemben történik meg. Beérkeztetéskor a Csomagpont automatikusan, elektronikus mérlegen mérlegel, és a mérlegelt súlyadatot a csomagszámhoz társítva automatikusan regisztrálja azokat. Több csomagolási  egységből  álló  küldemény  esetén, az  egyes csomagolási egységek egyedi súlyát felfele kerekítjük egész kilogrammra, majd ennek alapján állapítja meg a Csomagpont a küldemény összsúlyát
A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni. Eseti megbízás esetén az árufelvételi igénykor leadott súly alapján, a fuvardíjat az árut felvevő futárnál készpénzben vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni az elektronikusan megküldött díjbekérő alapján. Az áru felvételt követően a Csomagpont minden esetben elektronikus számlát bocsájt ki.
A szolgáltatások  díját  a Csomagpont határozza meg.  A  szabad árformába tartozó  árak esetében a Csomagpont  a díjváltozás bevezetését megelőző 30 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.
A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie.
A Csomagpont a postai szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított öt éven belül követelheti.
6.2. Díjfizetési módok
A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladó vagy költségviselő által átutalással, vagy eseti megbízók és a címzett esetén készpénzzel vagy bankkártyával.Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód.
Átutalásos fizetés: a Csomagpont alap esetben átutalásos, időszaki elszámolású számlát állít ki a feladó, vagy a címzett részére.
A megbízó  a  számla  ellenértékét  átutalással, határidőre  köteles  kiegyenlíteni. Igényelhető  egyéb  szolgáltatás  esetében, nem fizetés, illetve jelentős fizetési késedelem esetén (fizetési határidő lejártát követő
30. nap után) a Csomagpont jogosult:
- kézbesítés nélkül a központi raktárában visszatartani az érintett partner által feladott küldeményeket és azokra a 4.3. pontban a visszakézbesíthetetlen küldeményekre vonatkozó eljárást alkalmazni, illetve a beszedett utánvét összegeket az adott aktuális kintlévőség mértékéig automatikusan bekompenzálni.
- a késedelem első napjától a 2013.03.15.–től hatályos Ptk. 6:155. §-a alapján vagy egyéb, de a megbízó számára kiállított számlán rögzített késedelmi kamatot felszámítani, és a kintlévőség behajtásával kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek megtéríttetésére. A Csomagpont által kibocsátott számlákon alapuló követelések nem évülnek el, hivatalos eljárás során behajtásra kerülnek.


Szerződött partnerek esetén a feladó a szolgáltatás  díjának  kiegyenlítését köteles  határidőre  a  Csomagpont bankszámlájára  átutalással vagy felvételkor készpénzben megfizetni.
Írásbeli egyedi  megállapodás  esetén  a  díj  kiegyenlítése  az  adott megállapodásban meghatározott  időközönként,  a  számla  kiállítását követően az adott  számlában meghatározott  határidőn  belül  banki átutalással fizetendő.
7. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)
 

A Csomagpont minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva szállít és kézbesít.
A feladó által a Csomagpont kézi fuvarlevelén, vagy kihelyezett ügyfélszoftverében, illetőleg bármilyen árufeladáshoz kapcsolódó adatbeforgatás során megjegyzésként,  kiegészítő  információként stb. feltüntetett adatok nem minősülnek szolgáltatásnak. Ezek kiegészítő információkként kezelendők, melyeket a Csomagpont a megbízás  teljesítése során igyekszik figyelembe venni, de maradéktalan betartásukért felelősséget nem vállal.
 

7.1. Igényelhető szolgáltatások
– 5320’03 Futárpostai tevékenység
– 6311’03                                                         

Utánvét beszedés
Utánvétes küldemények esetén az utánvét beszedése készpénzben történik, amelyet a Csomagpont banki átutalással juttat el a feladó részére.

A Csomagpont a kézbesítés során maximum 500.000 Ft utánvét beszedését vállalja készpénzben.
A postai szolgáltatások keretében beszedett utánvét teljes és pontos kifizetéséért a Csomagpont korlátlanul felel 500.000 Ft/cím értékig.

Magyarország területén a Csomagpont kizárólag magyar forintban szedi be az utánvétet, melynek összege 5-re vagy 0-ra kell végződjön.  Az ehhez szükséges kerekítés a Megbízó feladata.
Az utánvét beszedését a Csomagpont csak akkor vállalja, ha a kísérő okmányokon az utánvét összege egyértelműen fel van tüntetve.
Az utánvét beszedésekor felmerülő váltópénz biztosítására a Csomagpont nem kötelezhető.

Feladáskor megadott utánvétet módosítani, töröltetni csak és kizárólag írásos formában – info@profifutar.hu címre megküldve – lehetséges.


7.2. Tömeg és mérethatárok
A Csomagpont-al szállítható küldemények tömeg- és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:
– gépkocsival történő  szállítás esetében  a  postai  csomagok  maximális súlya 31,5 kg/db, egyéb csomag esetében a maximális súly 40 kg / db, raklapos küldemények esetében maximális súly 600 kg / raklap és az alapterülete maximum 800*1200 mm, magasság 1700 mm lehet, beleértve a raklap magasságát is.
-az egy címre kézbesítendő, bruttó 200 kg-ot meghaladó, valamint kettő vagy több raklapon feladott küldemények és NGK csomagok esetén a Csomagpont jogosult a szállítási határidőt  48-72 órában meghatározni, függetlenül a megadott szállítási módozattól.
– azon csomagok/küldemények esetében  (pl.:  hűtőgép, mosogatógép, egyéb fehéráruk,  sporteszközök  stb.), amelyek nem haladják meg a méret és súlyhatárokat, de a jellegükből adódóan egy ember kézi erejével biztonságosan nem mozgathatóak, a Csomagpont raklapon vállalja e küldemények kézbesítését.
 


7.3. Különleges küldemények
Amennyiben Megbízó küldeménye a Csomagpont  standard árukezelési, illetve szállítási folyamatával nem kezelhető, az  Csomagpont a küldemény fuvardíján felül további különdíjak felszámítására jogosult. Ilyen különleges küldeménynek minősülnek:
Munka-egészségügyi és -biztonsági kockázatot jelentő küldemények
Azon küldemények, melyek formájukból és/vagy egyéb tulajdonságaikból adódóan (pl. csomagolatlan küldemények, kiálló részek, éles felületek illetve rejtett veszélyes áruk, stb.) a szállítás során sérülést vagy kárt okozhatnak.
Nem összerakható (raklapra nem készíthető) küldemények
Azon küldemények, melyek formája,  alakja,  vagy  csomagolása  akadályozza az egységrakomány képzését.
Túl méretes, túlsúlyos és egyéb, görgősoron nem szortírozható küldemények (NGK küldemények)
– Túlsúlyos küldeménynek azon 31,5 kg-ot meghaladó csomagolási egységek, amelyeket a  feladó  nem készített raklapra, így annak biztonságos kezeléséhez gépi segítségre,  vagy egynél több emberre van szükség. Túlsúlyos küldeménynek tekintendőek továbbá azok a raklapos küldemények, amelyek súlya meghaladja a 600 kg/raklap súlyt. A túlsúlyos raklap maximális súlya 800 kg lehet.
– Azon küldemények, amelyek tömege 31,5 kg-nál kisebb, de bármely térbeli kiterjedése meghaladja a 120 cm-es hosszúságot, és/vagy a 60 cm-es szélességet, és/vagy  a  60  cm-es magasságot; túlméretes küldeménynek minősülnek.
– amelyek hengeres alakjukból kifolyólag nem maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon;
– illetve nem görgősorozható küldeménynek minősülnek a folyadékot tartalmazó hordók, kannák és/vagy palackok illetve zsákos kiszerelésű küldemények, amelyek instabillá válhatnak, vagy leeshetnek a  szortírozó szalagról ezzel  anyagi- és/vagy személyi kárt, illetve küldemény-sérülést okozhatnak.
– törékeny küldemények
– „állítva szállítandó” jelzéssel ellátott csomagok.
A fentiek miatt a Csomagpont jogosult szállítási egységenként (azaz csomagonként vagy  raklaponként)  felár  számlázására  NGK  (nem szortírozható), túlméretes és/vagy túlsúlyos küldemény  jogcímén. Szállítási egységenként akár több felár is számlázásra kerülhet. A felár mindenkori alapdíját a 2. számú melléklet tartalmazza.


EKÁER küldemények
Az 50/2014. (XII.31.) számú NGM rendelet előírásai szerint 2015. január 1-ével Magyarországon bevezetésre került az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER).
Az EKÁER hatálya alá tartozó küldeményekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettség minden esetben a Csomagpont-t szállítással megbízó fél kötelezettsége. A  bejelentés  elmulasztásából  vagy  egyéb  hiányosságából adódó károkért és következményekért a Csomagpont semmilyen felelősséget nem vállal.
A Csomagpont vállalja EKÁER küldemények kézbesítését, valamint - arra vonatkozó meghatalmazás esetén - a megbízó  nevében  eljárva vállalja a NAV  EKÁER  rendszerében  történő  rendszámváltozások rögzítését, felár ellenében.
A felár mértékét az 2. sz. melléklet tartalmazza.
Amennyiben a fenti rendszámmódosításokat a Csomagpont önhibáján kívüli okok miatt nem tudja teljesíteni (pl. vis maior, stb. esetén), abban az esetben felelősség, kártérítési kötelezettség nem terheli.
Ha a Csomagpont az általa végzett rendszámmódosítás során a saját hibájából fakadóan téves adatokat tölt fel a NAV rendszerébe, és ez miatt a küldemény feladóját / címzettjét kár éri, a Csomagpont az adott EKÁER küldemény szállításáért fizetendő szolgáltatási díj ötszörösét kár téríti a megbízónak. A kártérítés feltétele, hogy a bejelentésre kötelezett fél a NAV által megküldött büntetési értesítőt annak kézhezvételétől számított 72 órán belül (3 munkanapon belül) eljuttassa a Csomagpont részére. A  dokumentum  kézhezvételének  időpontját  hitelt  érdemlő módon igazolni kell.


8. A küldemények kézbesítése


8.1. A kézbesítés általános szabályai
A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása,  illetve  a  küldemény  címzettje  ettől  eltérően rendelkezik.
Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Csomagpont futára az ügyfelet a címhelyen hagyott értesítő nyomtatványon (matrica) tájékoztatja az első kézbesítési kísérletről. A Csomagpont az első kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén  egy alkalommal azt ingyenesen megismétli.

A második  sikertelen  kézbesítést  követően,  az  Csomagpont,  a küldeményt visszakézbesíti a feladó  részére  és jogosult a  fuvardíj kiszámlázására.
Amennyiben a  küldemény  átadása  -  a  címzett  hibájából,  illetve áruátvételi rendjéből adódóan - 15 percnél hosszabb várakozási idő elteltével sem  valósul  meg,  úgy Csomagpont mentesül  a  vállalt kézbesítési határidő alól.
Előzetesen megadott ETA (Estimated time of arrival) adatok tájékoztató jellegűek, ettől való eltérés nem ad  alapot a késedelmes szállítás reklamációra.
A Csomagpont a feladást követő 5. munkanapig vállalja a küldemények ismételt kézbesítéséhez szükséges tárolást.
Raklapos küldemények esetén ahol  nem megoldható a kézi, emberi erővel történő küldeménykézbesítés, ott a Címzett feladata a gépesített eszköz biztosításáról  gondoskodni. Amennyiben  a  címen  a  kézi kirakodás szükséges, úgy  a címzett feladata az  áru  mozgatása (kipakolás), a Csomagpont futárja a lepakolásban közreműködik.
A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei  teljesítésének  megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.
A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.


8.2. A kézbesítés helye


8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Csomagpont belföldön minden küldeményt a megadott címzetthez kézbesít a  „címzett  telephelyéig”  paritással.  Magánszemély  esetén házhoz, cégek esetében telephelyig szállítja a küldeményt. A 7.4 pontban meghatározott paraméterekkel rendelkező küldemények emelet, ajtóig történő szállítását a Csomagpont nem vállalja.

8.2.2. Közvetett kézbesítés
A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett az adott címen működő, az alábbiakban felsorolt címhelyeken un. közvetett  kézbesítőnek kézbesítheti:
– fegyveres szerv;
– büntetés-végrehajtási és javítóintézet;
– egészségügyi, illetőleg szociális ellátást nyújtó intézet;
– szálloda, diák- és munkásszálló, üdülő;
– irodaházak, üzletházak esetében az üzemeltető.
A Csomagpont a fenti pontokban felsorolt címhelyeken, jogszabály alapján a szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesít.

8.2.2.1. Különleges kézbesítés
– A Csomagpont a küldeményeket 100.000.-Ft nettó áruértékig automatikusan biztosítja, azaz az alapdíjszabásban közölt díjtételek tartalmazzák a teljes körű küldeménybiztosítást.
– A Csomagpont maximum 500.000.-Ft/küldemény, azaz ötszázezer forint/küldemény áruértékig vállal teljes felelősséget az alábbiak szerint:
A Csomagpont a 100.000 Ft-nál nagyobb, és 500.000.-Ft-nál kisebb vagy egyenlő küldeményérték esetén külön igényelhető szolgáltatásként, addicionális biztosítási díj ellenében vállalja a küldemény biztosítását, amely biztosítási felár a küldemény nettó értékének 1 %-ával egyenértékű.
A Csomagpont 100.000 Ft összeget meghaladó küldemény esetén, csak abban az esetben vállal felelősséget a küldeményben bekövetkező esetleges károkért, amennyiben a Megbízó a szállítás megbízásakor igénybe vette a küldemény biztosítás opciót.

8.2.2.2. Közvetett úton nem kézbesíthető
– a sérült könyvelt küldemény
– utánvétellel terhelt küldemény
– minden további  küldemény,  amelynek  közvetett  kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja
– az a küldemény, amelynek közvetett  kézbesítő  részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik
A közvetett  úton  nem  kézbesíthető  küldemények  érkezéséről  a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.
A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.


8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.
A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesítette.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban  együttesen: szervezet)  részére  címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény  címzésében  a  szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.
A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.


8.3.1. Az átvétel elismerése
A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton (delivery)  a kézbesítés időpontjának feljegyzése után:
– szervezet esetében az átvevő teljes nevének olvasható feltüntetésével, aláírásával, valamint  a  szervezet  hivatalos  pecsétjével;
– magánszemély esetében az átvevő  teljes  nevének  olvasható feltüntetésével, aláírásával,  valamint személyi  azonosítására alkalmas okmány számának feltüntetésével köteles elismerni.
Az átvételt  a címzett  aláírásával  elektronikus úton is  hitelesítheti elektronikus kézbesítő eszköz segítségével. A Csomagpont futára az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit az elektronikus kézbesítő eszközben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve az elektronikus csomaginformációról előkereshető.
Az aláírást rögzítő elektronikus kézbesítő eszközzel felvett aláírás képét is tartalmazó elektronikus dokumentum teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a küldeményt a jogosult átvevő átvette.
Csomaginformációt (IOD) a  Megbízónak,  az  általa  feladott  csomagokra a Csomagpont a felvételt követő  második  munkanap  reggelétől korlátlanul ad  telefonon,  illetve  az  internetes  csomagkeresési rendszerben. Kiszállítási igazolásra  írásban  (POD),  ingyenesen  a  Megbízó az általa egy napon átadott csomagok átlagos számának 5%-a erejéig tarthat igényt. A Csomagpont  jogosult  méltányos  ügyirat  készítési díjat beszedni, ha ezt meghaladják a szállítmányt kísérő bizonylatok iránti igények. Az ellenjegyzett futár delivery, vagy az azt helyettesítő elektronikusan (elektronikus kézbesítő eszközön) elismert és aláírt átvételi igazolás megfelelő kiszállítási okmánynak minősül.
Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.
Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt  – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.
Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.
A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági  igazolvánnyal  vagy  hatósági  bizonyítvánnyal igazolhatja.
A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.


8.3.2. Visszavétel, visszaküldés
A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Csomagpont köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének  egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és  a  küldemény  lezárása,  valamint  a  korábbi  téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.
Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Csomagpont a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az  átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi,  és  azokat  –  a  címzettnek  történő  kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.
A Csomagpont a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Csomagpont az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek  az  írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Csomagpont-on kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.

Amennyiben e személyek  az  írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.
Ha a küldemény a Csomagpont-on kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi.


9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás
A Csomagpont vállalja, hogy a szerződési feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.
Telefonon, e-mail-ben, internetes honlapon  az igénybevevők részére közzé teszi:
– Általános Szerződési Feltételeket;
– az alkalmazott díjakat;
– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
– minden egyéb közérdekű információt.


9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok
A Csomagpont a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos  bejelentéseiket (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Minden sérült/panaszos küldeményt a kézbesítő futártól kért kárfelvételi jegyzőkönyvvel kezelünk, ennek hiányában reklamációt nem fogadunk el.
Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:
– telefonon;
– levélben;
– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, útján).
Panasznak az  olyan  bejelentés  minősül,  amelyben  a  szolgáltatást igénybevevő (ügyfél)  állítja,  hogy  az  Csomagpont által  nyújtott szolgáltatás vagy  az  Csomagpont alkalmazottjának  munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban,  illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Csomagpont a  postai  küldemény részleges  elveszésére  vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között  tartja nyilván.  A  panasz egyéni  jogsérelem  vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak  -  a szolgáltatást igénybevevő részéről kezdeményezett  -  a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.
A Csomagpont  az  általa  végzett  szolgáltatások  teljesítése  során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő  határidőn  belül,  sérelmezett  tevékenység  vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított harminc napos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat hónapon belül tehető.
Szóbeli észrevétel  esetén a sérelem  elintézésére  a Csomagpont a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Csomagpont a panasz(oka)t kivizsgálja, és  a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.
A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. Ha  az ügyfél  a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtja be panaszát, a vizsgálat eredményéről a Csomagpontaz ügyfelet írásban értesíti. A Csomagpont a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. A szolgáltató valamennyi  panaszról nyilvántartást vezet. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban az esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner  szolgáltatójától  beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezése  bocsátása  céljából. Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a postai szolgáltató a panaszra határidőn  belül nem  válaszol,  a panaszos a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a Hatósághoz fordulhat a panasz vagy a panaszkezelés kivizsgálása érdekében. E lehetőségről a panaszost a panasszal kapcsolatos válaszban tájékoztatni kell.


10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1. Adatszolgáltatás
A Csomagpont-ra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak  végzéséhez szükségesek,  a Csomagpontköteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.
A Csomagpontaz  Általános  Szerződési  Feltételekben meghatározottakat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.
A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató  felelős  az adat tartalmának  időszerűségéért,  hitelességéért,  pontosságáért  és ellenőrizhetőségéért.

 

10.2. Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség
A Csomagpont  a szolgáltatás  teljesítésével kapcsolatos,  illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat  a személyes adatok védelméről  és  a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.
A Csomagpont az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
A Csomagpont:
– a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;
– a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve  kézbesítéshez  szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;
– a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó,  a címzett  (illetve  az  egyéb  jogosult  átvevő),  valamint  a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;
– a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;
– a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.
A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja. Továbbá a feladóval megegyező  jogosultsággal  rendelkezőnek  kell tekinteni azt a személyt is, aki a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, ragszám), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és  a  küldemény  címzését  az  Csomagpont-al  elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, internet) közli.
A Csomagpont a zárt küldeményt felbonthatja, ha
– a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a  küldemény  tartalmának a  megóvása  nem biztosítható;
– a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;
– kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.
A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Csomagpont az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői  közül kell  kijelölnie.  Ha  a  bizottság  nem működtethető, a felbontás a  helyi  önkormányzat  arra feljogosított  képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.
A Csomagpont és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Csomagpont igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Csomagpont és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.


10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő felelőssége
Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Csomagpont alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Csomagpont-al azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.


11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért
A Csomagpont a  szolgáltatások  nem  szerződésszerű  teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a hatályos Posta Törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.
A Csomagpont nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért,
– ha az a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés,  robbantásos fenyegetés,  valamint a

honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek  rendelkezésére tett intézkedés esetében),
– ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,
– ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés, vagy a küldemény csomagolásán felejtett, előzetes kézbesítésekből eredő, a feladó által el nem távolított címzés okozta,
– ha a feladó a különleges kezelést  igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny),
– ha több csomag egybe pántolása/kötegelése esetén az összepántolt/összekötegelt mennyiség csökkenése áll fenn.
illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért.
A fenti bekezdésekkel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
– a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső  ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
– a feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége  miatt  állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.
Közvetett kézbesítés esetén  a szolgáltató felelőssége  a küldemény  átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.


11.1. Kártérítés


11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Csomagpont-tal szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15.  naptól  kezdődően,  illetve a  küldemény hiányossága vagy  sérülése  esetén  az  erre  vonatkozó  jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti.
Az ügyfél  a  postai  küldemény  késedelmes  kézbesítése  címén  a Csomagpont-al szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.
Az ügyfél  kárigényének  elbírálására  és  kielégítésére  a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a  küldemény   sérülése, tartalomhiánya esetén  kárigény  bejelentéséről  készült  jegyzőkönyv alapján van lehetőség.
Amennyiben a Csomagpont-nak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.
A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével  a  feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:
– a sérült küldeményt átvette, vagy
– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.
A Csomagpont az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben  kérheti,  ha  a  kártérítési igény  a  küldemény sérülésével, tartalomhiányával  kapcsolatos,  illetve ha  a küldeményt elveszettnek vagy megsemmisültnek nyilvánította.
A kárigény bejelentésének módja:
Ha az  Csomagpont a  panasz  kivizsgálása  során  a  küldemény megsemmisülését vagy  elveszését  állapította  meg,  annak  tényéről tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Csomagpont-nál.
Kár esetén, a csomag kézbesítésekor, a káreseménykor  jegyzőkönyvet kell felvenni, a kártérítéshez a fuvarlevélszámot azonosítani kell, illetve a csomag tartalmát igazoló okmányokat, a kártérítendő  nettó összeget bizonyító dokumentumot (beszerzési számla nettó értékét bizonyító dokumentumot) és  a  kártérítési  igényt  bejelentő  lapot  (eredeti  példányban) kell benyújtani.
A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról jegyzőkönyv kiállítása alapján van lehetőség kárigény bejelentésére.
Ha a Csomagpont a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését  vagy  hiányosságát  észleli,  ezek  tényéről  és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.
Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben  a feladó  – a  kárigény jegyzőkönyvön történő  összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával)  veszi  át  –  veszi  vissza  –,  amelyet  aláírásával igazol. Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Csomagpont igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás  által  jogszabály  alapján  részére, mint fogyasztónak adott,  a termék  adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó
visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a kézbesítéskor még megfizetendő további díj.
Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az  erről  szóló  bejelentést  a  tudomást  szerzéstől  számított  3 munkanapon belül kell a szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.


11.1.2. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése
A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Csomagpont a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja. A Csomagpont az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik. A Csomagpont igényt tarthat az általa elfogadott nem postai szolgáltatás során bekövetkezett kártérítésekhez kapcsolódó károsodott vagyontárgyakra.
A Csomagpont az  igény  jogosságának teljes vagy  részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.


11.1.3. A kártérítés mértéke
A Csomagpont a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:
Értéknyilvánítással feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegéve.
Az értéknyilvánítással feladott küldemények sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező.
A Csomagpont a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítést a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.
A Csomagpont jogosult a garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény értékét a feladó által biztosított kereskedelmi beszerzési számlával ellenőrizni.
Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Csomagpont az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.  Ebben az esetben  a kártérítés címén történő kifizetésre az azt követő 3 banki napon belül kerül sor, amely napon a Feladó az adott küldeménnyel kapcsolatosan a címzettel szemben fennálló követelését a Csomagpont-ra engedményezi.

A Csomagpont maximum 500.000.-Ft/ küldemény, azaz ötszázezer forint/küldemény áruértékig vállal teljes felelősséget abban az esetben,ha a feladó a 8.2.2.1 pont szerint kérte  a küldemény  értékbiztosítását. Külön értékbiztosítás igénylése nélkül a Csomagpont kárfelelőssége küldeményenként 100.000.-Ft-ig terjed.
 

11.1.4. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében
Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését  követően megkerül,  arról  a Csomagpont a kártérítésben részesültet  értesíti.  Az  Csomagpont a  küldeményt  kártérítettnek visszaszállítja,  és  ez  esetben  kártérítettnek  a  felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Csomagpont a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.


11.2. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége
A Csomagpont a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a  nem
teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.
A Csomagpont a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha
– a feladó  a  szerződéstől  –  a  felvétel  helyén  a  küldemény  visszakérésével – a továbbítás előtt eláll,
– a küldemény a Csomagpont felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére,
– Csomagpont a szolgáltatási szerződést nem teljesítette,
– a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült.
A Csomagpont a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):
A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és  ez  a Csomagpont kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.
A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Csomagpont-nál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

11.3. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért
A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Csomagpont kártérítést köteles fizetni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese. A Csomagpont a  nem garantált  kézbesítési  idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.
Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Ha az  elveszettnek  tekintendő  küldemény  előkerül,  a  küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége
A Csomagpont tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.
A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Csomagpont
választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.


12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban
A Csomagpont tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:
A Csomagpont vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.


13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Csomagpont együttműködik  a  titkos  információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a  titkos  információgyűjtés  eszközeinek  és  módszereinek alkalmazási feltételeit.  A  titkos  információgyűjtésre  felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.


14. Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019.01.01-től visszavonásig érvényesek és az éppen aktuális jogszabályok szerint értendőek illetve az aktuális Adatvédelmi törvény (GDPR törvény) szerint betartandók.

15. A szállításból kizárt tárgyak, valamint a feltételesen szállítható tárgyak:

különleges értékű áruk, pl. nemesfémek, ékszer, pénz, érmék, műtárgyak, mindenféle értékpapír,pénzértékű dokumentumok,kisorsolt nyereményszelvények, pályázatok, késedelmi kötbérrel terhelt dokumentumok, okirat és bélyeg
nem kielégítő csomagolású vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk esetében, valamint nem  kielégítő, tévedésre okot adó jelölésű vagy jelölés nélküli áruk;
összepántolt csomagok
mindenfajta romlandó áru;
meleg és hő hatására térfogatváltozásra képes anyagok (zsírok, olajok stb.)
kegyeleti érzéseket sértő tárgyak,halotti hamvak és földi maradványok
élő növények és állatok;
fehéráruk (hűtőgép, mosógép, sütőgép, szárítógép… stb.)
narkotikumok, egyéb hallucinogén és a BTK.-ban meghatározott anyagok
szúró-,vágó- és lőfegyverek,lőszer,robbanószer, ADR szállítás köteles áruk*
magánszolgáltatók általi továbbításból kizárt áruk;
3 m-t hosszúságot, illetve 3,2 m körméretet meghaladó áruk;
„postán maradó” küldemények, illetve postafiókra és helyrajzi számra címzett küldemények,
a posta továbbítási monopóliuma alá eső szállítmányok

Azokat a küldeményeket, amelyeket a törvény monopol jelleggel más szervezet hatáskörébe utal, a Csomagpont nem veheti át továbbításra.

 

* Amennyiben Megbízó adatszolgáltatási hiányából fakadóan a Csomagpont a tudtán kívül ADR-es árufelvételt teljesít, úgy az ebből adódó mindennemű anyagi és erkölcsi kárt a Csomagpont jogosult Megbízó felé továbbhárítani, továbbá a felmerülő jogi következményeket Megbízó köteles viselni.

 

16. Felügyeleti szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Cím:                                                         1133 Budapest, Visegrádi u.106.

Levelezési cím:                                   1376 Budapest, Pf.: 997

Telefon:                                                   +36-1-468-0500

Telefax:                                                   +36-1-468-0680

E-mail: info@nmhh.hu

 17. Aktuális díjszabásunk:

Csomagpont Kft. Csorna, Soproni út 66/F              +36 30 8 777 627            info@profifutar.hu
(Áraink 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!)

Csomagküldési díjszabás 2019.01.01-től érvényes: visszavonásig

Csomag alapárak súly szerint:                                                                  Visszáru:

0 –     4,99kg:                                    2.000 Ft                                               0-4,99 kg: + 1.500 Ft/db
5 –   19,99kg:                                    2.500 Ft                                               5-29,99 kg: + 2.000 Ft/db
20 -  29,99kg:                                    3.500 Ft                                               Csomagfelvétel:
30 – 39,99kg:                                     5.000 Ft                                               0-39,99 kg: 5.500 Ft/db

                                                                                                                     40-199 kg: 15.000 Ft/db

Raklapos alapárak súly szerint:                                             

40 - 199kg:                                          12.500 Ft
200 - 399kg:                                      16.500 Ft
400 - 599kg:                                      20.000 Ft

Méretfelár / Kerékpár / Karosszériaelem / TV küldés

Ha a csomag bármely oldala hosszabb, mint 120cm, a szállítási díj 4.000Ft, melyhez utánvét felárat is számolunk!
Ha a termék súlya elkerüli a 30kg-ot, az alap díjszabás lép érvénybe, melyhez utánvét felárat is számolunk!
Felni, gumi, komplett kerék egységenként nem kerültheti el a 30kg-ot. Számlázása súly alapján történik!

Utánvétel felár melyet a súly szerinti alapárhoz kell hozzáadni:

  1       –        49.999-ig: 500 Ft

  50.000 –  99.999Ft-ig: 1.000 Ft

100.000 – 149.999-ig: 1.500 Ft

150.000 – 199.999Ft-ig: 2.000 Ft

200.000 – 249.999Ft-ig: 2.500 Ft

250.000 – 299.999Ft-ig: 3.000 Ft

300.000 – 349.999Ft-ig: 3.500 Ft

350.000 – 399.999Ft-ig: 4.000 Ft

400.000 – 449.999Ft-ig: 4.500 Ft

450.000 – 500.000Ft-ig: 5.000 Ft

Szállítási idők és feltételek:

15:00-ig beérkező normál téglalap alakú kartonban lévő csomagok 30 kg-ig: 24 óra
14:00-ig beérkező 30 kg feletti csomag vagy amorf csomagok vagy raklap:    72 óra
120cm feletti csomagok: 3-4 nap

Csomagolási díjak:

min. 30cm x 30cm x 30cm csomag lezárása és/vagy dobozba készítése:                  1.000Ft

egyedi amorf csomag összekészítése és csomagolása:                                              2.500Ft
gépjármű karosszéria elemek csomagolása:                                                             2.500Ft
kerékpár csomagolása dobozba                                                                                2.500Ft
3 vagy több részes babakocsi csomagolása dobozba                                                  2.500Ft
1 tekercs zsugorfólia (fekete vagy átlátszó):                                                             2.200Ft
1 tekercs ragasztószalag:                                                                                            300Ft